Egileak:
Asier Perez
David Perez
Martin Beitia
Naia Ladron
Irati Valdes
Olatz Gomez

1. Kategoria 12/17 urte

Getxo, Bizkaia